INSÍGNIE / KLENOTY

ERB OBNOVENÉHO BANÍCKEHO BRATSTVA HERRENGRUND.

Vychádza z historicky doloženého pečatidla Baníckeho bratstva v Španej Doline. Erbom bratstva sú prekrížené banícke kladivká, vpravo bicie a vľavo rozpájacie. Vo výsekoch kladív sa nachádzajú tri malé hviezdičky a ružička. (barokové pečatidlo z roku 1683).

INSÍGNIE BANÍCKEHO BRATSTVA HERRENGRUND

Insígniami /stavovské odznaky/ Baníckeho bratstva „Herrengrund“- Špania Dolina sú skrížené banícke nástroje, kladivko a želiezko. Insígnie predstavujú najstaršie pracovné náradie používané na ťažbu rudy. Insígniami Baníckeho bratstva je označený renesančný kalich z roku 1574, ale nachádzajú sa aj na barokovej monštrancii, na portáli kaplnky Božieho tela spolu s letopočtom 1593, na obraze sv. Klimenta a v kartuši nad hlavným oltárom. Špaňodolinské insígnie Baníckeho bratstva zhotovil v roku 1701 kremnický zlatník Peter Neumann zo strieborného pozláteného plechu. Potvrdzuje to jeho zlatnícka značka a značka cechovej skúšky SCK mesta Kremnice. Kladivko je 42,5 cm dlhé s emblémom slnka, znakom IHS, nápisom CHRISTUS a numerologickým označením Krista. Na kladivku je nápis v starej nemčine: Titl. Pánovi.Benediktovi von Majern Titl. Tobis Alojz Ruprecht banský majster Počestnému Banskému bratstvu v Španej Doline Na rukoväti: Po tebe súd. nemýľ sa – Na tvoju česť neznič ho. 

Želiezko je 42,8 cm dlhé s emblémom mesiaca, kaligrafickým nápisom MARIA a nápisom: Andrej Troschdiak – nemecký a Matej Mráz slovenský bratský majster r. 1701 s povolením kresťanskej vrchnosti Ján Kaltz Feitzer a Gerg Hiter slovenskej národnosti pomocníci. 

Insígnie sú uložené v kazete s pôvodným zláteným nápisom na koži: Počestnému špaňodolinskému Banskému bratstvu za Titl. pána Michl. Lud. Deadda banského majstra, ako aj za Juraja Koglera nemeckého a Andreja Kartinka slovenského bratského majstra r. 1718. Insígnie Baníckeho bratstva na Špaňej Doline zohrávali významnú úlohu v cirkevnom i spoločenskom živote baníkov. Členovia Baníckeho bratstva /aušusníci/ vykonávajú pri slávnostných bohoslužbách obrad „slúženia“, pri ktorom používajú insígnie. Tento obrad pochádza ešte z obdobia pred rokom 1519 kedy sa Fraternitas corporis Christi transformovalo na Banícke bratstvo. Insígnie sa používajú aj pri baníckych svadbách a pohreboch. Pri príležitosti návštev významných osobností na Španej Doline, alebo pri prijímaní nových členov do Baníckeho bratstva asistujú aušusníci s insígniami. V minulosti bolo Banícke bratstvo v každom banskom meste a každé Banícke bratstvo malo svoje insígnie. Mnohé insígnie slovenských Baníckych bratstiev sú dnes v rôznych múzeách v zahraničí, ale na Špnej Doline môžete vidieť pôvodný obrad s kladivkami napríklad pri slávnostnej omši na prvý sviatok vianočný, na veľkonočnú nedeľu a na svätého Klimenta.

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska – 27. 10. 2011. Stručný text opisujúci nominovaný prvok:

Aušusník je člen baníckeho bratstva v minulosti, člen baníckej milície. Nosil oblečené červené nohavice, biely kabát a čiapku so štítkom. Doplnkom odevu je pre všetkých baníkov “fokoš“ – banícka palica. Prvá písomná správa o Bratstve z banskobystrického archívu je z roku 1463. Aušusnícke služby predstavujú špeciálne narábanie s insígniami ( pozlátené kladivko a želiezko z roku 1701) pri baníckych sprievodoch, baníckej omši, svadbe a pohrabe. Nosenie zástavy a baníckych kahancov, spev baníckych piesní, klopanie na bubny a klopačky, v minulosti aj salvy z mažiarov. Existencia a funkcia aušusníkov sa uchovala na Slovensku už len na Španej Doline.

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

Renesančný kalich z roku 1574, práca zlatníka Wolfa Konsbola z Banskej Bystrice

Kalich je zhotovený z renesančne tvarovaného strieborného pozláteného plechu. Základňu tvorí šesťlaločná noha na odstupňovanom podstavci. Z prednej strany kalicha je prinitovaná renesančná kartuška s prekríženými baníckymi insígniami, v hornej časti datovaná rokom 1574. Rovnaká kartuška s baníckym symbolom a dátumom sa nachádza na kupe kalicha. Vzorom baníckych insígnií je kladivko a želiezko Baníckeho bratstva v Španej Doline. Kalich pokračuje štíhlym driekom a reliéfmi apoštolov sv. Petra a Pavla. Plasticky pokračuje v mohutný módus v tvare šesťbokej zdobenej kaplnky. Vo vnútri pozlátenej architektúry sú miniatúrne strieborné plastiky, predstavujúce anjelský chór s hudobnými nástrojmi, plastika Panny Márie s jasličkami a svätice s palmetou a košíkom. Pod týmto dekoratívnym prstencom sa nachádzajú poprsia apoštolov a evanjelistov: sv. Peter, sv. Pavol, Marek, Lukáš, Ján a chýbajúci Matúš je nahradený puttim, ikonograficky známym z obrazu Sixtínskej Madony od Raffaela Santiho. Plášť kupy je v dolnej časti gravírovaný motívom jazykov. Spojenie svätcov je nasledovné: vpredu sv. Pavol a Anjel so stuhou v rukách, s datovaním 1574. sv. Lukáš a Anjel s husľami, sv. Peter a Anjel s mandolínou, sv. Marek a Svätica s palmetou a košíkom, sv. Ján a Panna Mária, nahradený anjelik a Anjel. Na spodnej strane kalicha sú vyryté mená donátorov a zlatníka: BALZER. PERGER. PAUL. KUTLER. Z. M. WOLF KONSBOL. FECIT. Rozmery kalicha sú: výška 21 cm, horný priemer 9 cm, dolný priemer 13 cm.

Baroková monštrancia s baníckymi insígniami z druhej polovice 17.storočia, práca zlatníka Alexandra Kraudyho, Banská Bystrica

Monštrancia je lúčového typu s bohatou barokovou ornamentikou, baníckym znakom na vázovitom orechu, panelom zo strieborného filigránového drôtu, s vkladanými farebnými sklíčkami imitujúcimi drahokamy,

a piatimi oválnymi miniatúrnymi obrazmi maľovanými na hodvábnom podklade. Základňa monštrancie je barokovo tvarovaná, zdobená rastlinnou ornamentikou a cizelovanými hlavami anjelíčkov s krídlami.

Plech je pozlátený, hlavičky zostali strieborné. Tesne pri nohe monštrancie sú štyri ukážky vzácnej rudy: pyrit so zlatom, strieborná ruda, medená ruda – malachyt, sfalerit – karbonát. Sú uchytené na spôsob drahokamov s úponkami z filigránového drôtu. Krátka noha s kanelovaním a striebornými maskarónmi a prichytenými skríženými kladivkami je v hornej časti doplnená granátovým očkom. Lúče monštrancie vo vnútornom profile vytvárajú srdce. Panel je bohato zdobený a osadený kameňmi ako očkami kvetov. Na dolnom okraji podstavca monštrancie je cechová značka Banskej Bystrica zo 17. storočia a značka zlatníka: AK 1651 – 79.

Rozmery monštrancie: výška 60,5 cm, šírka 30 cm, šírka nohy 22 cm.

Cibórium z roku 1732, pravdepodobne zlatník František Jozef Fuchs z Kremnice

Cibórium je vyhotovené z pozláteného strieborného plechu s tromi striebornými plastikami baníkov. Má barokový tvar, základňa je tvarovaná s plastickou ornamentikou. Typickým znakom sú emailové modré medailóny s filigránovými rozetkami zo strieborného drôtu. Tento motív sa opakuje aj na vrchnáku.

Mimoriadne dekoratívne pôsobiace cibórium dopĺňajú v strede, v časti nohy, tri postavy baníkov v polohe atlantov. Odev tvorí uniforma uhorského aušusníka s ošliadrom. Zadné časti tiel sú duté a ošliador má po leme perforáciu akoby pripomínajúcu špaňodolinské čipky. Je pozoruhodné, že okrem zavŕšenia vrchnáka s Ukrižovaným Kristom sa iná kresťanská symbolika na cibóriu nevyskytuje.

Rozmery: výška 44,5 cm, horný priemer 13 cm, dolný priemer 18 cm, výška baníka 7 cm. Je zaujímavé, že práve zo Španej Doliny sa zachovali najreprezentatívnejšie artefakty zlatníckeho umenia s baníckymi motívmi, na predmetoch liturgického charakteru, datované do rozkvetu baníctva v 16. – 18. storočí.

Toto svedčí o unikátnosti lokality Špania Dolina.

Skrátené spracovanie zo Zborníka prednášok Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne, Špania Dolina, jún 2005

Svätý Kliment - patrón špaňodolinských baníkov

Slávnostná inštalácia zreštaurovaného oltárneho obrazu Svätého Klimenta, sa uskutočnila dňa 18.11.2007. Obraz sv. Klimenta, patróna baníkov na Španej Doline, pochádza zo 16. storočia. Z podnetu čestného občana Španej Doliny, Milana Augustína, obraz zreštauroval reštaurátorský ateliér akad. maliara Miroslava Bezáka, člena komory reštaurátorov Slovenska s finančnou podporou nadácie VÚB.