Insígniami /stavovské odznaky/ Baníckeho bratstva „Herrengrund“- Špania Dolina sú skrížené banícke nástroje, kladivko a želiezko. Insígnie predstavujú najstaršie pracovné náradie používané na ťažbu rudy.
Insígniami Baníckeho bratstva je označený renesančný kalich z roku 1574, ale nachádzajú sa aj na barokovej monštrancii, na portáli kaplnky Božieho tela spolu s letopočtom 1593, na obraze sv. Klimenta a v kartuši nad hlavným oltárom.
Špaňodolinské insígnie Baníckeho bratstva zhotovil v roku 1701 kremnický zlatník Peter Neumann zo strieborného pozláteného plechu. Potvrdzuje to jeho zlatnícka značka a značka cechovej skúšky SCK mesta Kremnice.
Kladivko je 42,5 cm dlhé s emblémom slnka, znakom IHS, nápisom CHRISTUS
a numerologickým označením Krista.

     
Slávnostné insignie Baníckeho bratstva Herrengrund
detail ozdobných terčov na kladivách
skrinka s kladivami

Na kladivku je nápis v starej nemčine:
Titl. Pánovi.Benediktovi von Majern
Titl. Tobis Alojz Ruprecht banský majster
Počestnému Banskému bratstvu v Španej Doline
Na rukoväti:
Po tebe súd. nemýľ sa – Na tvoju česť neznič ho.

Želiezko je 42,8 cm dlhé s emblémom mesiaca, kaligrafickým nápisom
MARIA a nápisom:
Andrej Troschdiak - nemecký a Matej Mráz slovenský bratský majster r. 1701 s povolením kresťanskej vrchnosti Ján Kaltz Feitzer a Gerg Hiter slovenskej národnosti pomocníci.

Originálna drevená skrinka na kladivá
Insígnie sú uložené v kazete s pôvodným zláteným nápisom na koži: Počestnému špaňodolinskému Banskému bratstvu za Titl. pána Michl. Lud. Deadda banského majstra, ako aj za Juraja Koglera nemeckého a Andreja Kartinka slovenského bratského majstra r. 1718
Insígnie Baníckeho bratstva na Špaňej Doline zohrávali významnú úlohu v cirkevnom i spoločenskom živote baníkov.
Členovia Baníckeho bratstva /aušusníci/ vykonávajú pri slávnostných bohoslužbách obrad „slúženia“, pri ktorom používajú insígnie.
Tento obrad pochádza ešte z obdobia pred rokom 1519 kedy sa Fraternitas corporis Christi transformovalo na Banícke bratstvo.  Insígnie sa používajú aj pri baníckych svadbách a pohreboch.
Pri príležitosti návštev významných osobností na Španej Doline, alebo pri prijímaní nových členov do Baníckeho bratstva asistujú aušusníci s insígniami.
V minulosti bolo Banícke bratstvo v každom banskom meste a každé Banícke bratstvo malo svoje insígnie. Mnohé insígnie slovenských Baníckych bratstiev sú dnes v rôznych múzeách v zahraničí, ale na Špnej Doline môžete vidieť pôvodný obrad s kladivkami napríklad pri slávnostnej omši na prvý sviatok vianočný, na veľkonočnú nedeľu a na svätého Klimenta.
 
INSIGNIE BRATSTVA
kladivá

Insignie >


Erb bratstva >

Naše múzeum medi >

ŠPAŇODOLINSKÉ KLENOTY

SV. KLIMENT
Sv. Kliment
Sv.Kliment >