Mobirise

Aktuality

Žiaľ situácia nám stále nedovolí pracovať v štandardnom režime. Valné zhromaždenie, ktoré sa má konať 6.2.2021, sa z pochopiteľných dôvodov neuskutoční. Rada však stále pracuje.

V najbližších dňoch vám zašlem tlačivá pre poukázanie 2% z daní. Prosím, aktivizujte svojich najbližších, Bratstvo je vďačné za každé euro.


Pozrite si  fotografie z posledného podujatia v archíve


O nás

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Poslaním nášho spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.
Existencia Baníckeho bratstva (Fraternitas Corporis Christi) je historicky doložená listinou z roku 1463. Patrónom špaňodolinských baníkov je sv. Kliment. Naše insígnie, s ktorými dodnes slúžime „aušusnícke služby“, sú z roku 1701. 

The Miners Fraternity – Herrengrund of Špania Dolina was established as a civic association in 2003. The mission of our society is to revive and develop miners’ traditions dating back several hundred years, to collect, restore and preserve traces of mining activity in the region. Our objective is to inform the public in Slovakia and abroad about the history of copper mining in Špania Dolina.
The existence of a Miners Fraternity (Fraternitas Corporis Christi) is first mentioned in a document from the year 1463. St. Clement is the patron saint of Špania Dolina miners. Our insignia, still used today to celebrate the so called “ausschuss services”, date from the year 1701.

Die Bruderschaft der Bergarbeiter von Herrengrund-Špania Dolina ist ein im Jahre 2003 gegründeter ziviler Verein. Unser Anliegen ist die Erneuerung und Weiterentwicklung der Tradition des Bergarbeiterbrauchtums von mehreren Jahrhunderten. Wir sammeln, restaurieren und bewahren Fundstücke vergangener Bergbautätigkeit in der Region. Unser Ziel ist es, die Öffentlichkeit in der Slowakei und im Ausland mit der Geschichte des Abbaus von Kupfer in Špania Dolina bekannt zu machen.
Die Existenz der Bruderschaft der Bergleute (Fraternitas Corporis Christi ) ist in einer Urkunde aus dem Jahre 1463 historisch verbürgt. Schutzpatron der Bergleute von Špania Dolina ist der heilige Klemens. Die Insignien, unter denen wir uns bis auf den heutigen Tag zum Gottesdienst treffen, stammen aus dem Jahre 1701.

A bányászati testvériség Herrengrund - Úrvölgy - Špania Dolina - polgári közösség, amely 2003-ban jött létre. Az egyesületünk küldetése, hogy a több százéves bányászati szokásokat felújítsuk, kibontakoztassuk, és a bányászati emlékeket megőrizzük a vidéken. A mi célunk megismertetni a nyilvánosságot Szlovákiában és külföldön a Úrvölgyi réztermelés történelméről. A bányászati testvérség létezése történelmileg alá van támasztva okmánnyal, ami1463-évben jött létre.
Az Úrvölgyi bányászok védnöke szent Kelemen. Az archeológiai kutatások és a réztárgyak elemzése alapján a termelés kezdettje Úrvölgyben az eneolit időszakába volt (1800 - 1400 időszámításunk előtt).
1494 és 1546 években az összes bányászati vidéket a Thurzo – Fugger társaság szerezte meg, és abban az időszakban jött létre a legnagyobb vállalat aki a réz termeléssel, annak feldolgozásával és exportálásával foglalkozott Európában.

Kalendár akcií na rok 2021/2022

4. 4. 2021

Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

24. 4. 2021

XV. výročie Otvorenie Špaňodolinského banského náučného chodníka

10.00 hod. privítanie hostí na Pľaci, prechod po náučnom chodníku, ukážka pravekej tavby medi na šachte Ludovika, návšteva Múzea Medi

7-8. 8. 2021

Banícka hostina - stretnutie rodákov

7.8. - 20.30 hod. Faklcúg, pochod permoníkov s fakľami - penzión KLOPAČKA

8.8. - 10.00 hod. Slávnostná paráda, pochod baníkov od kaplnky sv. Klimenta do kostola Premenenia Pána, 11.00 hod Slávnostná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

21. 11. 2021

Sviatok sv. Klimenta – patróna špaňodolinských baníkov, Slávnostná banícka sv.omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

25.12.2021

Sviatok narodenia Pána - Vianočná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

1.1.2022

Novoročná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

5. 1 .2022

XVIII. Valné zhromaždenie Baníckeho Bratstva HERRENGRUND

Created with Mobirise